Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Easewall.com

Definities

 1. Easewall.com: Easewall B.V., gevestigd te Eersel, KvK nr. 83409602.
 2. Klant: de persoon met wie Easewall.com een ​​overeenkomst heeft gesloten.
 3. Partijen: Easewall.com en klant samen.
 4. Consument: een klant die een individu is dat handelt voor privédoeleinden.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, activiteiten, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Easewall.com.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en / of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 • Alle door Easewall.com gehanteerde prijzen zijn in euro's, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. li>
 • Easewall.com heeft het recht om alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, op elk moment aan te passen.
 • Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Easewall.com niet kon voorzien op het moment van het doen van een aanbieding of het sluiten van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 • De consument heeft het recht om een ​​overeenkomst te ontbinden naar aanleiding van een prijsverhoging, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke regeling.
 • Stalen / proefmonsters

  Indien de klant een staal of proefmonster van een product heeft ontvangen, kan hij hier geen rechten aan ontlenen anders dan dat het een indicatie is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren producten conform zijn. aan het monster of model.

  Betalingen en betalingstermijn

  1. Easewall.com kan, bij het sluiten van de overeenkomst, betaling van het volledige bedrag vóór verzending verlangen, tenzij anders aangegeven.
  2. Betalingscondities worden beschouwd als fatale betalingscondities. Dit betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij van rechtswege in verzuim is, zonder dat Easewall.com de klant een aanmaning hoeft te sturen of hem in verzuim moet stellen. li>
  3. Easewall.com behoudt zich het recht voor om een ​​levering afhankelijk te maken van onmiddellijke betaling of om voldoende zekerheid te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

  Gevolgen van te late betaling

  1. Betaalt de klant niet binnen de afgesproken termijn, dan is Easewall.com gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
  2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en kan hij verplicht zijn eventuele schadevergoeding aan Easewall.com betalen.
  3. De incassokosten worden berekend op basis van de staffel voor buitengerechtelijke incassokosten.
  4. Als de klant niet op tijd betaalt, kan Easewall.com zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
  5. In geval van liquidatie, faillissement, beslaglegging of surseance van betaling namens de klant, zijn de vorderingen van Easewall.com op de klant onmiddellijk opeisbaar.
  6. Indien de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door Easewall.com, is hij alsnog verplicht de overeengekomen prijs aan Easewall.com te betalen.

  Recht op terugvordering van goederen

  1. Zodra de klant in gebrek is, heeft Easewall.com het recht om een ​​beroep te doen op het recht op verhaal met betrekking tot de onbetaalde producten die aan de klant zijn geleverd.
  2. Easewall.com beroept zich op het recht op verhaal door middel van een schriftelijke of elektronische aankondiging.
  3. Zodra de klant op de hoogte is gebracht van het geclaimde recht op verhaal, moet de klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Easewall.com, tenzij de partijen overeenkomen hier andere afspraken over te maken.
  4. De kosten voor het ophalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.

  Retentierecht

  1. Easewall.com kan een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en in dat geval de door Easewall.com aan de klant verkochte producten behouden totdat de klant alle openstaande facturen met betrekking tot Easewall.com heeft betaald, tenzij de klant voldoende zekerheid heeft opgegeven voor deze betalingen.
  2. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook op basis van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Easewall.com.
  3. Easewall.com is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant kan lijden als gevolg van het gebruik van zijn eigendomsvoorbehoud.

  Schikking

  De klant doet afstand van zijn recht om enige schuld aan Easewall.com te vereffenen met enige claim op Easewall.com.

  Eigendomsvoorbehoud

  1. Easewall.com blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot Easewall.com onder welke overeenkomst dan ook met Easewall.com, inclusief claims met betrekking tot de tekortkomingen in de prestatie. li >
  2. Tot die tijd kan Easewall.com een ​​beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen.
  3. Voordat het eigendom aan de klant wordt overgedragen, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
  4. Indien Easewall.com een ​​beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst ontbonden en heeft Easewall.com het recht schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.